English VersionContact UsSiteMapHomePage
جستجو :
پنجشنبه 2 خرداد 1398

 

 

 

 

 

شماره96

    نحوه ی آشنایی شمابا وب سایت مجله چگونه بوده است ؟  


آرشيو نظر سنجي ها

 

كنكاش در وب براى یادگیری الکترونیکیمقدمه:

وب گسترده جهانى اثرعميقى روىآموزش و كاهش نيازمندى هاى  آموزنده دارد.مدرس

در هر جایی که هست یک فرم کلی جدید برای تحویل اطلاعات ایجاد می کند .با یک عدد

روز افزون کاربران اینترنت و وب سایت ها به صورت آنلاین آموزش های چند رسانه ای را

رواج داده اند که این آموزش به همان E-learning بر می گردد ] 1[.علاوه بر اين تعدادى

كارشناس بازار فروش از E-learning براى كامل كردن آموزش brick-and-mortar

استفاده كردند)استفاده از نرم افزارى مانند 2[)Web-CT [. افراد ديگرى E-learning را

جايگزين براى آموزش سنتى كردند و دانشگاه مجازى را به وجود آوردند] 3[ .دلايلى براى ترقى

E-learning و مفهوم جامع بودن آن به صورت بسيار عظيمى سيستم هاى موجود را به

وسيله E-learning توانا مى سازد] 4[.

به هر حال یک زنجیر عمومی اتصال دهنده بیشتری در این سیستم ها وجود دارد یعنی

به کاربر توانایی دستیابی اطلاعات مخصوص با مقداری سطح کنش متقابل داده شده است.

این سطح از کنش متقابل یک ویژگی کلیدی است که مقایسه نوع های مختلف از سیستم

E-learning را تشخیص می دهد. برای مثال از مزیت های مزيت هاى مهم وب، تغذیه کردن

تصویر است که ممکن است توجه آن فقط به وجود نوار کنفرانس وابسته باشد.در حقیقت بدتر

ممکن است زمانی باشد که اثر متقابل به صورت حضوری از بین برود.بنابراین E-learning

باید از کسانی که قصد آموزش صحیح دارند پشتیبانی کند.به این ترتیب با زمانی که نیازهای

فرد متفاوت است یک آموزش منحصر به فرد وجود ندارد یا نمی توان گفت یک تکنیک آموزش

به یک اندازه خوب برای همه کار خواهد کرد.

تفاوت مهمی نیز بین یادگیرنده ها وجود دارد مانند سرعت یادگیری یا علایق شخصی یا اولویت

یک حوزه دانش و ...

اگر تحویل E-learning موجب هم ترازی شود یادگیرنده ها می توانند به طور وسیعی

مدل های متداول را بهبود ببخشند.به عنوان مثال اصول مى توانند با هر دانشجو يا گروهى از

آن ها مانند افراد كي كلاس سازگار شود تا مشخصات مربوطه از دانش يا مفاهيم را به اشتراك

قرار دهند] 5[ .

به هر حال طراحی سیستم های از پیش تصمیم گیرنده ) Per-determine ( نیز ممکن

است در زمینه هایی که عملی نیستند استفاده شوند علاوه بر این ممکن است در بسیاری از

موقعیت ها این روش به خاطر گوناگونی و تغییرات سریع مورد نیاز یادگیرنده کاربردی و موثر

نباشد.

تکنولوژی استخراج معدن وب برای کمک به شناخت رفتار مشخصات کاربردی که به وسیله

مدل های دیگر بدیهی نیست مورد استفاده بوده اند. بر روی استخراج معدن پایگاه استعمال

وب ] 6[کارهای زیادی انجام شده است که شامل جنبه های گوناگونی می باشد مانند تهیه

داده های مربوط ، پیش پردازش ها] 7[ ،پایگاه استعمال وب ،نظریه هایی برای E-learning

] 8,9,10 [حمایت آنلاین ، ارزیابی E-learning و....] 11 [

استخراج معدن وب همچنین می تواند مورد استفاده یک کاربر به وسیله یکپارچگی  اطلاعات

ضمنی از منابع چند گانه داده وب کمک بگیرد.

ساده ترین سطح،ممکن است جستجوی یک

کلمه کلیدی باشد. اگرچه یادگیری اغلب به

وسیله ظرفیت انواع دیگر از داده ها حمايت

شده باشد مانند مفهوم سلسله مراتبی و

استعمال داده .

اغلب اطلاعات مهم مانند نقل قول ها و

دیگر تعاریف مخصوص داده به پیشرفت

فرایند یادگیری کمک می کند.تکنیک های

Web mining از کار کاربران گذشته و

برای کمک به آینده استخراج شده است.

این تکنیک ها در ارائه وجود سیستم های

E-learning نقش بسیار زیادی دارند.

Self-Directed E-learning فراهم کننده

ترکیب درس ��تی از تکنولوژی و منفردس ��ازی

می باش ��د که قادر به افزایش تجربه یادگیری

است.تکنولوژی Web mining به طور بسیار

زیادی در دامنه کاربردهای متعدد موفق بوده

اس ��ت و این م ��ا را به این باور می رس ��اند که

تکنول ��وژی Web mining ما را قادر خوهد

س ��اخت که ب ��ر محدودیت های مت ��داول در

سیستم های E-learning غلبه کنیم.

موضوعات مورد مطالعه

در ا ��ين مقال ��ه م ��ا م ى�� خواهيم در

مورد سيس ��تم هاى E-learning

تحقيق كن ��يم كه چگونه

با استفاده از تكن كي هاى

Web mining اص ال�ح

مى ش ��وند و مث ��ال هاى

س ��اده اى را كه به روشن

ساختن ادعاهايمان كمك

مى كند را ارائه مى دهيم.

مس ��لما مح ��دوده وس ي��عى

از E-learning ب ��ر روى

S e l f -Di r e c t e d

E-learning تمر ��كز

دارد. كي بخش از E-learning بر روى فرد

يادگيرنده تمركز دارد كه قادر اس ��ت به مقدار

زيادى از اطلاعات به صورت توابع تعريف شده

دسترس ى�� ياب ��د. بنابراين در اينج ��ا به بهبود

تجربه استفاده كنندگان سيستم هاى - Self

Directed E-learning توس ��ط تكن ك��ي

هاى Web mining پرداخته مى شود.

اين مقاله به شرح زير سازمان دهي شده است:

در بخ ��ش 2 م ��ا زمينه انگ ��يزش را ب ��راى Self-Directed E-learning فراهم

مى كنيم و زمينه اى را ارائه مى دهيم كه مفهوم و ماهيت آن را توصيف كند.در بخش

3 مق ��دارى از كاربردهاى برجس ��ته Self-Directed E-learning را كه امروزه در

حوزه هاى متفاوت به كار برده مى شوند را ارائه مى دهيم. در بخش 4 بحث ها ىي را در

مورد تكنولوژى هاى موجود مطرح مى كنيم. كاربردى براى غلبه بر بحث هاى موجود

در بخش 5 مطرح شده است. دستورالعمل تحقيق براى موثر ساختن Self-Directed

E-learning در بخش 6 تعريف ش ��ده است. س ��رانجام در بخش آخر به طور خلاصه

نظريه هاى موفق در اين باره و همچنین نتايج را مورد بحث قرار خواهيم داد.

آموزش الكترون ىكي يا e-Learning چيست؟

یکی از بس ��ترهایی که س ��هم عمده ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده است،

آموزش اس ��ت. آموزش ه ��ای مبتنی بر تکنولوژی نوین اینترنت، ب ��ا تغییرات بنیادینی

که در مفاهیم آموزش س ��نتی ایجاد کرده اس ��ت، توانسته بس ��یاری از ناکارآمدی های

سیستم های سنتی آموزشی را رفع کرده دگرگونی های اساسی را در آموزش به وجود

آورد. محور تغییرات ایجاد ش ��ده، حذف زمان، مکان و محدودیت های منابع آموزش ��ی

از سیس ��تم های سنتی است. این امر س ��بب تغییر روش ها و رویکردها در امر آموزش

شده است. فناوری اطلاعات، امکانات زیادی را در اختیار افراد قرار می دهد. با استفاده

از دنیای مجازی در آموزش، می توان به روش های نوین و کارآمدی از آموزش دس ��ت

یافت. اس ��تفاده از چنین سیستم هایی که از امکانات دنیای مجازی استفاده می کنند،

می تواند س ��بب افزایش به ��ره وری آموزش، انعطاف پذیری در زمان و مکان، کاهش

ترافیک و آلودگی ناشی از رفت

و آم ��د در ش ��هرهای بزرگ

ش ��وند. از آموزش کلاسیک

ت ��ا الکترونی ��ک تکنول ��وژی

ارتباط ��ات و

اطلاعات بخش

آم ��وزش را نیز

متاثر ساخته و به

شکلی پیوسته و

فزاینده در حال

تغیی ��ر محیط معارف

آموزشی یا ارائه بسترهای

مختلف یادگیری است.این

تغییرات به هیچ وجه در

اضافه کردن چند

رس ��انه دیگ ��ر به

جمع رس ��انه های آموزش ��ی قبلی در آ موزش متعارف و معمولی

و ب ��ه عبارت دیگر «حضوری » خلاصه نمی ش ��ود بلکه نوع جدیدی از آموزش را امکان

پذیر س ��اخته اس ��ت.اموزش الكترون ىكي ش ��امل همه آموزش هایی است که با استفاده

از ابزاره ��ای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای، ش ��بکه ای و غیره انجام می

ش ��ودبخش آموزش در یک نگاه تقابلی با س ��ه نوع بس ��تر در قالب: آموزش کلاس ��یک

c-learning( (، آم ��وزش الکترونیک ��ی ) e-learning ( و آم ��وزش نوی

( روبه رو اس ��ت و در هر کدام ن ��وع دیگری از ارتباط طرفین آموزش

)معلم و متعلم( مطرح است. تدریس و تحصیل در هر کدام از این بسترها، تغییر نگرش

در رفتار آموزش ��ی، س ��اختار تحصیلی و ارائ ��ه محتوا را می طلبد و اس ��تفاده بجا از هر

کدام از بس ��ترها، نیازمند بررس ��ی عمیق تری است. تغییر در رفتار آموزشی و همچنین

در تصوری که از سیس ��تم آموزش ��ی وجود دارد، با نیاز به اس ��تفاده از محتوای آموزش،

بدون وابس ��تگی به زمان و مکان )و فرد مدرس( همراه ش ��ده اس ��ت و نیاز به دسترسی

ب ��ا محدودیت کمتر ب ��ه اطلاعاتی که در ش ��بکه های مختلف وج ��ود دارد و همچنین

یادگیری س ��ریع تر و )بهتر( عجین شده اس ��ت. مقایسه انواع آموزش و مقایسه اجباری

و دائمی آن با آموزش متعارف، از یک طرف زمینه را برای به چالش کش ��یدن و نش ��ان

دادن اقلیت ها یا عدم توانایی های هریک مهیا س ��اخته است و از طرفی دیگر خصیصه

مثبت آموزش های نوین با امکانات چندرسانه ای خود و عدم وابستگی به حالات روحی

موضع ��ی ی ��ا دوره ای )مدرس و فراگیر( و با ادعای کیفیت بالات ��ر و ارائه بهتر دانش )با

ش ��عار در اختیارداش ��تن خصیصه های مثبت آموزش حضوری(، متعلم را در ش ��رایطی

بهت ��ر قرار داده اس ��ت و معلم را وادار کرده در ارائ ��ه تدریس خویش )قدری( فکورانه تر

حرکت کند..آموزش الکترونیکی پدیده ای جدید و نو در دنیای امروز است که هنوز در

بس ��یاری از نقاط جهان ناش ��ناخته است یا شناخت اندک و مبهمی از آن وجود دارد در

صورتی که آموزش غیرحضوری یا آموزش از راه دور، س ��ال هاست که به لحاظ تحولات

و تغییرات ساختار اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر در عرصه آموزش و یادگیری وارد

و نهادینه ش ��ده اس ��ت. در حقیقت آموزش الکترونیکی یکی از شیوه های آموزش از راه

دور اس ��ت. تاریخچه این روش آموزش ��ی نمایانگر این واقعیت است که توسعه و تکامل

فناوری آن به س ��هولت میسر نشده و دستیابی به وضعیت فعلی، مستلزم

گذراز مس ��یرهای تاریخی متفاوتی بوده است. آموزش غیرحضوری در

واقع با آموزش مکاتبه ای در اواس ��ط دهه 1٨٠٠ میلادی آغاز شده

اس ��ت. هم اکنون نیز در نقاط مختل ��ف دنیا از جمله در ایران از این

شیوه آموزشی برای تحصیل و یادگیری استفاده می شود. اما سابقه

به ��ره گیری از آموزش غیرحضوری مبتنی بر فناوری،

ب ��ه اوایل دهه 19٠٠ میلادی باز می گردد. هر چند

آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی

web world wide( ( به ��ره م ��ی گی ��رد، ول ��ی ب ��ه هی ��چ وج ��ه

ب ��ه آن محدود نمی ش ��ود. در عرصه آم ��وزش الکترونیکی، علاوه بر آم ��وزش بر مبنای

وب، آم ��وزش غیرحض ��وری، آم ��وزش از راه دور، تعلیم و تربی ��ت از راه دور، بازآموزی،

خودآم ��وزی وآموزش ب ��ر مبن ��ای رایان ��ه computer based training )cbt (نیز

می توانند مطرح شوند. تعریف آموزش الکترونیک آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی

از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزش ��ی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش

مبتن ��ی ب ��ر وب، کلاس های درس مج ��ازی وغیره اس ��ت.آموزش الکترونیکی به کمک

رایانه ها از طریق رس ��انه های الکترونیکی، اینترنت، وب، شبکه های سازمان یافته مثل

اکسترانت و اینترانت و پخش ماهواره ای، دیسک و نوارهای صوتی و dvd و cd سخت،

بس ��ترهای چندرس ��انه ای مانند تصویری ارائه می ش ��ود. در واقع، آموزش الکترونیکی

آم ��وزش از راه دور ب ��ر مبنای فناوری اس ��ت ب ��ه عبارت دیگر، محتوای دوره آموزش ��ی

ب ��ا اس ��تفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه می ش ��ود که با به ��ره گیری ازارتباط دو

س ��ویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین

س ��طح خود می رسد. اس ��تفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته تر، امکان ارائه اطلاعات

و دان ��ش را با کیفیت بهتر و بالاتر فراهم می س ��ازد. مثلا در کس ��ب اطلاعات از طریق

وب، هرچه پهنای باند ارس ��ال داده ها بیشتر

شود، اطلاعات بیشتری دریافت می شود.این

شیوه آموزشی را آموزش online )هموسته(

نیز می نامند که اس ��اس آن ارس ��ال متن ها،

تصاویر، گفتار آموزشی، تمرین ها، امتحان ها

و نگهداری نتایج دوره آموزش ��ی شامل نمرات

و مطالب مهم آن اس ��ت. برای تکمیل این نوع

آم ��وزش، می توان از تصاویر متحرک، ش ��بیه

سازی، امکانات صوتی تصویری و غیره استفاده

کرد.آم ��وزش الکترونیک ��ی به ص ��ورت دوره

های همزم ��ان ) synchron ( یا غیرهمزمان

asynchron( ( ارائ ��ه م ��ی کنن ��د و به طور

همزمان log in می شود. درآموزش همزمان

هم ��ه کاربران به طور مس ��تقیم با یکدیگر در

ارتباط اند. در حالی که در آموزش ناهمزمان،

ارتباط با تأخیر برقرار می ش ��ود مانند ارتباط

با پس ��ت الکترونیکی.حرف e در واژه آموزش

الکترونیکی e-Learning از دیدگاه کاربران

چنین تعبیر می شود.@

ادامه دارد...

مراجع

[1] E-learning, Derek Stockely, http://derekstock

ley.com.au/eindex2b.html

[2] WebCT, http://www.webct.com

[3] Groeneboer, T. C. C. & Stockley, D., Virtual-u: A

collaborative model for online learning environments.

Second International Conference on Computer Support

for Collaborative Learning, Toronto, Canada, December

1997.

[4] Naber, L. & Köhle, M., If e-Learning is the Answer,

what was the Problem? Proceedings of AusWeb 2002

[5] Carchiolo, V., Longheu, A. & Malgeri, M., Adaptive

Formative Paths in a Web-based Learning Environment.

Educational Technology & Society, 5(4), 2002.

[6] Srivastava, J., Cooley, R., Deshpande, M. & Tan, P.,

Web usage mining: Discovery and applications of usage

patterns form web data. SIGKDD Explorations, 1(2),

January 2000.

[7] Cooley, R., Mobasher, B. & Srivastava, J., Data

preparation for mining World Wide Web browsing patterns.

Knowledge and Information Systems, 1(1), pp.

5–32, 1999.

[8] Zaïane, O. R., Web Usage Mining for a Better Web-

Based Learning Environment. Proc. of Conference on

Advanced Technology for Education, pp 60-64, Banff,

Alberta, June 27-28, 2001.

[9] Zaïane, O. R., Building a Recommender Agent for e-

Learning Systems. Proc. of the 7th International Conference

on Computers in Education (ICCE 2002). pp 55-59,

Auckland, New Zealand, December 3 - 6, 2002.

[10] Cooley, R., Tan, P. N. & Srivastava, J., Websift: the

Web site information filter system. Proceedings of the

Web KDD 1999

[11] Ling Guo, Xin Xiang, YuanChun Shi, Use Web Usage

Mining to Assist Background Online E-Learning Assessment.

4th IEEE ICALT, 2004.

��ن حض ��وریدر تاريخ : چهارشنبه 27 بهمن 1389 ساعت 13:49:31 
 

  بازديد کل : 359154 نفر |   بازديد امروز : 55 نفر |   بازديد ديروز : 103 نفر |   آنلاين : 2 نفر